Condé Nast Curatos | PhotoVogue


افراد با استعداد از Condé Nast بخشی جدایی ناپذیر از جامعه PhotoVogue هستند. آنها تخصص ویراستاری زیادی را از برندهای مختلف Condé Nast به ارمغان می آورند. نقش آنها شامل قضاوت در مورد تماس های باز، تسهیل بررسی نمونه کارها و شرکت در بحث های پنل است. بینش آنها در هدایت، حمایت و پرورش استعدادهای هنری بسیار مهم است.منبع