9 درس سخت به دست آمده از 365 روز هوشیاریسی جی تورلو، نویسنده و نوازنده، یک سال بعد از ترک الکل برای همیشه، به آموخته هایش می پردازد – و آنچه را که آرزو می کرد 12 ماه پیش می دانست.منبع