گفتمان پیرامون چهره «غیرقابل تشخیص» مدونا، جنسیت‌گرا، سن‌گرا و به‌طور افسرده‌کننده قابل پیش‌بینی است.
منبع