گزارش روند جواهرات پاییز 2023

دستبندها، گوشواره های ریز و گردنبندهای ساده که با خیاطی های پاییزی به سبک تار مطابقت دارند.منبع