چشم انداز انقلابی دومینیک موریسوموریسو با نمایشنامه‌اش «عزیز غروب» که اکنون در تئاتر سیگنیچر نیویورک اجرا می‌شود، با ووگ درباره برخورد با تئاتر به‌عنوان نوعی کنش‌گری و التیام زخم‌های درمان نشده به‌عنوان راهی به سوی رهایی صحبت می‌کند.منبع