من 7 ساعت را در آبگرم جهانی بروکلین گذراندم، یک واحه جدید سلامتی 50000 فوت مربعی
منبع