مجموعه Odeeh Berlin بهار 2024

طراحان Otto Drögsler و Jörg Ehrlich که مجموعه بهاری خود را The Next Chapter نامگذاری کردند، مفهوم کنجکاوی را مورد بررسی قرار دادند و راه هایی را یافتند که به این مفهوم یک چرخش مد ببخشد. بیشترین موفقیت را در دامن‌های پولکی بلند ساق پا پیدا کرد که با تاپ‌های ساده یا ژاکت‌های بازیگوش ست می‌شد. ظاهر تمام سفید هم نمایش را باز و هم بسته، نمادی از اشتیاق به برش، طراحی و فرآیند خلاقانه است. طرح‌های متنوع‌تر و تازه‌تر بودند: الگوهای گلدار روی اسیدشویی، نوارهای بلوکی در کنار نقوش دیجیتالی بیش از حد اشباع، و ظاهری سراسری با الگوهای ساحلی Club Tropicana.منبع

تعداد کمی از برندها به اندازه Odeeh دارای جذابیت هستند، که چیدمان های التقاطی و درک انتزاعی آن از رنگ، برند را به یکی از پایه های اصلی مد آلمان تبدیل کرده است.