قسمت 16: بیداری بهاری شما!

کسی گفته بهار؟ در این ماه حمل و نقل زیبایی، مدیر زیبایی ووگ سلیا النبرگ به ما کمک می کند تا از گل های زمستانی خود بیرون بیاییم. با یک یا دو قطره از سوپرسرم های نسل بعدی، ما آماده خواهیم بود تا پتانسیل واقعی پروانه خود را درک کنیم! 🦋منبع