ظاهری شایسته جام جهانی به سبک خیابانیبه نظر می رسد ساخته شده در داخل و خارج از زمین.منبع