سوپرمدل های استایل خیابانی

لباس آماده لندن، بهار 2019

عکس توسط فیل اوهمنبع

آدوت آکچ

ما همیشه از طریق عکاسان استایل خیابانی چشم عقابی خود، با سوپرها آشنا هستیم. از آنجایی که سبک خارج از وظیفه آن‌ها بی‌نهایت جذاب است، ما قبل از هفته مد در پاریس، ظاهر آن‌ها از گرانج تا گلم را جمع‌بندی کرده‌ایم. مدل هایی را که در آن جای خود را نشان داده اند در زیر مشاهده کنید ووگعکس‌های استایل خیابانی در طول سال‌ها.