دقیقا به چند لباس نیاز داریم؟گزارشی از موسسه Hot or Cool برلین تخمین می زند که ما باید حدود 74 لباس داشته باشیم. همچنین دریافت که اگر هیچ چیز تغییر نمی کند، تنها باید پنج لباس جدید در سال بخرد تا با هدف محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد مطابقت داشته باشد.منبع