در Fondazione Prada، دیوید کراننبرگ به دنیای عجیب و غریب مومی های آناتومیک می پردازد.
منبع