در نیویورک، “Louis Vuitton: 200 Trunks, 200 Visionaries” خلاقیت خارج از جعبه را جشن می گیرد.
منبع