در لندن، رژه کورگی ادای احترامی صمیمانه به ملکه دارد

در حالی که کسانی که برای ادای احترام به ملکه آنجا بودند، حال و هوا – چند هفته پس از پایان دوره عزاداری ملی – به طرز شگفت انگیزی شادی آور بود. به هر حال این جشن واقعاً برای اعلیحضرت مناسب بود. به قول آگاتا کرار-گیلبرت، یکی از سازمان‌دهندگان اصلی رژه که کورگی‌هایش (به نام روفوس) در مرکز صحنه قرار گرفتند: «در آرامش بخواب، او به بهشت ​​رفته است تا به همه گروه‌هایش بپیوندد.»منبع