برنده قرعه کشی ما آنا نگوین به نمایش Erdem در لندن رفت: خاطرات او اینجاست!

مورد علاقه نهایی: نگاه 38. من عاشق آستین های پفی نامتقارن، و شبح گلبرگ مانند لباس هستم.



منبع

بعدی: نگاه کنید 20. طرح های زیبای گل من را به یاد انتخاب پارچه در ویتنام برای ساختن یک لباس سنتی ویتنامی برای سال نو قمری انداخت. برای مشاهده دقیق لبه خام در پایین کت بزرگنمایی کنید.

سه قیافه مورد علاقه شما از این نمایش چه بود و چرا؟
اول: نگاه کنید 12. من به سمت رنگ زرد روشن و آثار هنری مهره‌دار روی آستین‌ها جذب شدم.