اینها رازهای شغلی پریا اهلوالیا هستند!


پریا اهلوالیا، طراح برچسب لباس مردانه همنام اهلوالیه (و ستاره جلد ژانویه ووگ بریتانیا)، اینجاست تا به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید ورود به صنعت مد. ترفندهای ارزشمند او را برای شروع مد – و توصیه های او در مورد حفظ حرکت خود را از دست ندهید.منبع