اعضای باشگاه Vogue اکنون به آرشیو MasterClass دسترسی دارند

اعضای سالانه Vogue Club اکنون از این هفته یک امتیاز اضافی دارند: دسترسی به کتابخانه دیجیتال کامل MasterClass. در مورد خلاقیت و رهبری از کسی جز خود آنا وینتور، طراحی مد از مارک جیکوبز، و بیان خود از روپاول بیاموزید—تا چند مورد از کلاس های ارائه شده را نام ببرید. با سمینارهای سرآشپز گوردون رمزی، مادر افسانه‌ای کریس جنر، و متخصص روابط، استر پرل، فراتر از مد باشید – راه خودسازی از اینجا شروع می‌شود!

امروز به عنوان یک عضو سالانه به Vogue Club بپیوندید – یا از عضویت ماهانه موجود خود ارتقا دهید – تا قفل دسترسی MasterClass خود را باز کنید.منبع